reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga rehabilitacyjna > Ulga rehabilitacyjna w 2018 roku - kto może skorzystać i co można odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna w 2018 roku - kto może skorzystać i co można odliczyć?

W zeznaniu podatkowym za rok 2017, składanym w roku 2018 osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mają prawo odliczyć niektóre wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jakiego rodzaju wydatki można odliczyć i w jakiej wysokości?

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna polega na możliwości odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Warunkiem niezbędnym w celu skorzystania z odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Przy czym ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że w przypadku osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

Natomiast w przypadku osób zaliczonych do II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Z odliczenia skorzystać mogą również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Jednakże do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci.

Ważne!

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od początku 2018 roku, w przypadku dochodów osoby niepełnosprawnej zwiększono kwotę dochodów osoby niepełnosprawnej, od której zależy prawo rozliczenia ulgi przez osobę, na której utrzymaniu ta osoba niepełnosprawna pozostaje. Przed nowelizacją kwota ta wynosiła 9120 zł. Po nowelizacji jest to kwota 10 080 zł. Zmiana ta ma zastosowanie już w rozliczeniu dokonywanym za rok 2017.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Ponadto z ulgi można skorzystać również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Od początku 2018 r. obowiązują korzystne zmiany w uldze rehabilitacyjnej dotyczące odliczania poniesionych wydatków. Przy czym podatnicy z ich zastosowaniem nie muszą czekać do kolejnego rozliczenia, ale mogą z nich skorzystać już w rozliczeniu za 2017 r. Zmiany te dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego i wydatków na użytkowanie samochodu osobowego. Poniższe zestawienie wydatków uwzględnia te zmiany.

Zmiany wprowadziła ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

A zatem za wydatki na cele rehabilitacyjne i wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, które można odliczyć w ramach ulgi w zeznaniu podatkowym PIT za 2017 rok, składanym w roku 2018, uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

Ważne!

Od początku 2018 r. zwiększono krąg osób uprawnionych do odliczenia wydatków z tytułu utrzymania psa asystującego. Dzięki wprowadzonym zmianom mają je obecnie wszystkie osoby niepełnosprawne mające na utrzymaniu psa asystującego

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10) opłacenie tłumacza języka migowego;

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

12) leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama