reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga odsetkowa > Rozliczenie ulgi odsetkowej w deklarcji rocznej PIT

Rozliczenie ulgi odsetkowej w deklarcji rocznej PIT

Ulga odsetkowa została formalnie uchylona 1 stycznia 2007 r., ale przepisy przejściowe stanowią, że podatnikowi przysługuje odliczenie wydatków na spłatę odsetek, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Oznacza to, że w ramach kontynuacji z ulgi odsetkowej będziemy korzystać jeszcze przez wiele lat.

W 2014 r. odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.

Odliczenia odsetek w ramach ulgi dokonuje się od dochodu.


Zakres odliczenia


Mamy możliwość odliczyć wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej podatnika, związanej z:

- budową budynku mieszkalnego albo

- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Dodatkowo, mocą nowelizacji z 6 listopada 2008 r. umożliwiono w ramach ulgi odsetkowej odliczenie również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy) lub odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu refinansowego.


Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


Prawo do odliczenia


Prawo skorzystania z ulgi przysługuje podatnikowi objętemu nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, czyli opodatkowanemu od całości swoich dochodów w Polsce, który realizuje własne potrzeby mieszkaniowe, a nie np. potrzeby swoich dzieci.

Ulga nie przysługuje na zakup działki budowlanej czy na nabycie wieczystego prawa użytkowania gruntu. Ulga nie przysługuje również na wykończenie nowego mieszkania.

Ulga dotyczy kredytów udzielonych podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. Problematyczne jest, czy chodzi tu o datę podpisania umowy kredytu (pożyczki), czy też o datę postawienia kredytu do dyspozycji podatnika. Słownikowe brzmienie pojęcia „udzielić” skłania do wniosku, że decydująca będzie data postawienia środków kredytu do dyspozycji podatnika.


Wyższe ulgi na dzieci od 2015 r.


PRZYKŁAD

Podatnik podpisał umowę kredytu w dniu 22 grudnia 2001 r., jednak pierwszą transzę kredytu otrzymał zgodnie z umową w marcu 2002 r. Tym samym należy uznać, że kredyt został udzielony po 1 stycznia 2002 r.


Kredyt (pożyczka) musi być udzielony przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nie można więc skorzystać z ulgi, jeśli pożyczka zostanie zaciągnięta od osoby prywatnej. Z umowy kredytu (pożyczki) musi wynikać, że pożyczone środki są przeznaczone na inwestycję objętą ulgą. Podatnik nie skorzysta z ulgi, jeśli pożyczka będzie zaciągnięta zgodnie z umową na inny cel, np. zakup działki budowlanej, a faktycznie środki zostaną przeznaczone na cel objęty ulgą.

Inwestycja musi dotyczyć budynków lub lokali znajdujących się na terytorium Polski, które są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo określa to decyzja przy braku planu, pod budownictwo mieszkaniowe. Tym samym podatnik nie skorzysta z ulgi przy zakupie mieszkania, domu za granicą. Ulga obejmuje inwestycje zakończone nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto:

- w przypadku budowy budynku mieszkalnego, nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy (przystosowania) – zakończenie inwestycji musi nastąpić w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano stosowne pozwolenie budowlane, a zakończenie inwestycji zostało potwierdzone stosownym pozwoleniem albo zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji;

- w przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego czy zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

Zapraszamy na forum o podatku PIT


ZAPAMIĘTAJ

Nie skorzysta z odliczenia podatnik w przypadku, gdy on lub jego małżonek korzystał lub korzysta na zasadzie praw nabytych z odliczeń od dochodu lub podatku z tytułu nabycia działki lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, z tzw. dużej ulgi budowlanej lub z ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 czerwca 2002 r. (nr PB 5/IMD-033-154/02) wyjaśniło, że zwrot ulg budowlanych odliczanych na starych zasadach pozwala na skorzystanie z ulgi dotyczącej odsetek od kredytu, ponieważ w takim przypadku uznaje się, że podatnik nie korzystał z tych starych ulg.


Zasady odliczenia


Odliczeniu podlegają jedynie odsetki naliczone za okres od 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia.

Odliczeniu podlegają odsetki, które:

- zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank lub kasę,

- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

- nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W odliczeniu za 2014 r. podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł. Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. Odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki. Odsetki te mogą być również odliczone za rok następujący po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W takim przypadku odliczeniu podlega różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik po raz pierwszy dokonał odliczenia.

Literalne brzmienie przepisów wskazuje, że podatnik może odliczyć odsetki od kredytu (pożyczki), natomiast nie może odliczyć prowizji. Odliczeniu nie podlegają również odsetki od kredytów:

- udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

- udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

- udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,

- objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją objętą ulgą; w przypadku wykorzystania kredytu na cele objęte ulgą oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach.

Do zeznania rocznego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia odsetek, podatnik powinien dołączyć oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT.


Formularze PIT 2013. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


PIT/2K to oświadczenie składane w związku z ulgą odsetkową i dotyczy wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Składane jest wraz z zeznaniem rocznym za pierwszy rok korzystania z ulgi. PIT/2K stanowi załącznik do zeznania PIT-36 albo PIT-37. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia składają jedno oświadczenie, podając w nim dane identyfikacyjne obojga.


ZAPAMIĘTAJ

Ulga dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.


Rozliczenie ulgi odsetkowej następuje w załączniku PIT/D.

reklama

Źródło:

Ksiegowosc.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama