| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Ulga na dzieci > Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko z tytułu sprawowania nad nim opieki

Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko z tytułu sprawowania nad nim opieki

Do skorzystania z ulgi prorodzinnej uprawnione są osoby, które wykonują obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności utrzymując je, a ponadto zapewniając stałą lub długotrwałą opiekę lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stale współdziałając na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2016 r., nr ITPB2/4511-400/16/BK.

Z przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego wynikało, że Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymuje emeryturę w wysokości 12 873 zł 08 gr (dochód roczny). Dodatkowo pracuje 2 miesiące w roku na umowę zlecenie. Dochód z umowy zlecenia wyniósł 2 878 zł 82 gr. Mąż Wnioskodawczyni pracuje na umowę o pracę. Jego dochód roczny wyniósł 31 291 zł 91 gr. Ich pełnoletni syn Arkadiusz urodzony 2 kwietnia 1992 r. jest kawalerem i mieszka z nimi. Choruje na epilepsję (06-E) od 8 miesiąca życia. Ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że zaliczono go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Syn Wnioskodawczyni nie wymaga stałej lub długotrwałej konieczności opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Nie wymaga również stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Syn otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę. Roczny dochód z tej umowy wyniósł 19 711 zł 56 gr. Syn od 1 stycznia 2013 r. do 14 maja 2013 r. był bezrobotny. Od 15 maja 2013 r. do 14 listopada 2013 r. syn odbywał staż, finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w firmie XXX Spółka jawna. Po odbytym stażu, tj. od dnia 18 listopada 2013 r. do dnia dzisiejszego zatrudniony jest w tej firmie na stanowisku magazyniera.

Jak podkreśla Wnioskodawczyni, przez te wszystkie lata razem z mężem partycypują w kosztach utrzymania i wychowania syna. Dochody syna nie są wystarczające, dlatego też niezbędna jest ich pomoc w Jego utrzymaniu (wspólne zamieszkanie z nimi, zakup niezbędnych leków, dojazdy na wizyty do lekarzy specjalistów).

Ulga na dziecko tylko przy faktycznej opiece nad dzieckiem

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

W związku z powyższym wraz z mężem Wnioskodawczyni ponosi wydatki na wychowanie i utrzymanie syna, a tym samym wykonuje obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać pomimo osiąganych dochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna z tytułu sprawowania nad nim opieki (wychowywania)?

Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na syna Arkadiusza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stanowisko Wnioskodawczyni uznał za prawidłowe. Wyjaśniając, co następuje:

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ustawy, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1278) i mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko.
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
  1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
  3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga prorodzinna dla opiekunów prawnych i rodzin zastępczych

Na podstawie art. 27f ust. 2 ustawy, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1644) i mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

W myśl art. 27f ust. 2a ustawy za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

Narzędzia księgowego

POLECANE

PODATKI 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »