reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Rozliczenie przez pracodawcę > Czy zwolnieniem z PIT objęte są odszkodowania wypłacone na podstawie układu zbiorowego

Czy zwolnieniem z PIT objęte są odszkodowania wypłacone na podstawie układu zbiorowego

Otrzymałam odszkodowanie, które przyznano mi na podstawie postanowień układu zbiorowego obowiązującego w naszym zakładzie pracy. Przy wypłacie tego odszkodowania została mi potrącona zaliczka na podatek dochodowy. Czy rzeczywiście to odszkodowanie powinno być opodatkowane?

Nie. Według aktualnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, obowiązującego od 4 października 2014 r., wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wyni­kają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), z wyjątkiem:

  • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow­nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospo­darczą,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na za­sadach, o których mowa w art. 30c,
  • odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Zmiana polegająca na objęciu zwolnieniem również odszkodowań wypłacanych na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów okre­ślających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (z wyjątkiem wprost wyłączonych ze zwolnienia) została wpro­wadzona ustawą nowelizującą z 29 sierpnia 2014 r. Wcześniej było to przedmiotem sporów i fiskus kwestionował w takim przypadku stosowanie zwolnienia z PIT w odniesieniu do tego rodzaju odszkodowań, chociaż w litera­turze i orzecznictwie sądowym uznawano, że są one objęte zwolnieniem z PIT. Podnoszono bowiem, że Kodeks pracy (będący niewątpliwie odrębną ustawą) wskazuje, że ilekroć jest w nim mowa o prawie pracy, to rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obo­wiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na usta­wie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Oznacza to, że jeśli wspomniane w pytaniu odszkodowanie nie zostało wprost wymienione w przepisie jako niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania, a podstawą jego wypłaty był układ zbiorowy obowiązujący w Pani zakładzie pracy, to takie odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, zaliczka na PIT od wypłaconej Pani kwoty tego odszkodowania została pobrana nienależnie.

W takim przypadku możliwe są dwa rozwiązania - odzyskanie nadpłaconego podatku w zeznaniu rocznym bądź wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku i zwrot nad­płaconej kwoty, z powołaniem się na art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wnio­sek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  • art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do­chodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)
  • art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644)

Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PODATKI 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama