reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Rozliczenia osób fizycznych > Opodatkowanie dochodów > Jak wypełnić zeznanie PIT-38?

Jak wypełnić zeznanie PIT-38?

Formularz zeznania podatkowego PIT-38 służy do rozliczenia przychodów kapitałowych. Składają go osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, objęcia udziałów w spółkach. Podpowiadamy jak go wypełnić.

Formularz PIT-38 do rozliczenia rocznego PIT


Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

1) odpłatnego zbycia:

- papierów wartościowych,

- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów

w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie  wypełniona - urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0”.

Polecamy: PIT-Y 2015 (książka + CD)

Ważne!

Kwoty wyrażone w walutach obcych tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Uwaga!

Niektóre pozycje muszą być bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności identyfikatora podatkowego, roku za który składane jest zeznanie, celu złożenia formularza, informacji o dołączonych załącznikach oraz podpisu na zeznaniu. Prawidłowe wypełnienie tych pozycji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym celem uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.

Składając zeznanie podatkowe należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego (poz. 1). Obecnie jest nim NIP albo numer PESEL. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

- nie prowadziły działalności gospodarczej,

- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.

Termin składania zeznania

Zgodnie z art. 45 ustawy, zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (m.in. w formie dokumentu elektronicznego przez Internet, w tym bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – www.e-deklaracje.gov.pl). Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Zapraszamy na forum o podatku PIT

Miejsce i cel składania zeznania

W część A formularza należy podać nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnicy:

1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium,

2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

W części tej należy również podać (zaznaczając właściwy kwadrat) cel złożenia formularza, pamiętając jednocześnie, iż podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Jak rozliczyć zyski z akcji i obligacji w rocznym PIT

Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożenie korekty w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Przywilej złożenia korekty powraca w momencie zakończenia:

- prowadzonej kontroli podatkowej,

- prowadzonego postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania

W części B formularza należy podać dane identyfikacyjne podatnika składającego zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, oraz aktualne miejsce zamieszkania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało - ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium.

reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama