reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2012 > Jak wypełnić zeznanie PIT-37?

Jak wypełnić zeznanie PIT-37?

Najczęściej składanym zeznaniem wykorzystywanym do rozliczenia rocznego jest PIT-37. Składają go m.in. osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, z działalności wykonywanej osobiście (np. umowa zlecenie), z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Jaki formularz PIT-37 składamy rozliczając się za 2012 r.

Do rozliczenia rocznego za 2012 r. obowiązuje formularz PIT-37 w wersji 18. Numer wersji można odczytać w prawym dolnym rogu formularza PIT-37.

Kto składa formularz PIT-37

Wypełniamy PIT-37, jeśli uzyskaliśmy przychody:

• wyłącznie w Polsce,

• za pośrednictwem płatnika,

• opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:

- ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,

- z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),

- ze stypendiów,

- z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),

- ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Preferencyjna forma opodatkowania w rozliczeniu rocznym PIT-37

Zeznanie roczne PIT-37 może być wykorzystane do preferencyjnego rozliczenia podatników. Chodzi o rozliczenie wspólne małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Małżonkowie muszą złożyć oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu (znajduje się na pierwszej stronie zeznania PIT-37).

Przeczytaj więcej o wspólnym rozliczeniu małżonków>>>>

Za osoby samotnie wychowujące dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu osób samotnie wychowujących dzieci>>>>

Ulgi w rozliczeniu rocznym PIT-37

W zeznaniu rocznym PIT-37 podatnik może odliczyć:

1) od dochodu:

• składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,

• ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym), Przeczytaj więcej o uldze rehabilitacyjnej>>>>

• dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

• darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa, Przeczytaj więcej o uldze z tytułu darowizny>>>>

• darowiznę na kościelną działalność charytatywno- opiekuńczą,

• ulgę na internet, Przeczytaj więcej o uldze na internet>>>>

• ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową); Przeczytaj więcej o uldze odsetkowej>>>>>

2) od podatku:

• składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,

• ulgę na dzieci, Więcej na temat ulgi na dziecko>>>>

• ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, Przeczytaj więcej o rozliczeniu dochodów zagranicznych>>>>

• ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo), Przeczytaj więcej o uldze z tytułu systematycznego oszczędzania>>>>

• ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O.

Sposób obliczenie podstawa opodatkowania w zeznaniu PIT-37

Przychody ze stosunku pracy opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazywane w PIT-37 pomniejszamy o tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zostały określone kwotowo.

W przypadku przychodów rozliczanych w PIT-37 z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20%, a z tytułu korzystania z praw autorskich – 50% przychodów.

W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów).

Po odjęciu od kwoty przychodów kosztów (tzw. pracowniczych lub określonych procentowo) uzyskamy kwotę dochodu.

Dochody (jeśli uzyskujemy je z różnych źródeł np. umowa o pracę  i umowa zlecenia) sumujemy i od sumy tych dochodów możemy odjąć przysługujące nam odliczenia. W ten sposób ustalamy podstawę opodatkowania, od której obliczamy podatek przy zastosowaniu stawki wynikającej ze skali podatkowej (18% i 32%). Obliczony podatek możemy pomniejszyć o przysługujące nam odliczenia (np. o kwotę ulgi na dzieci). Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego odejmujemy sumę zapłaconych zaliczek. W zależności od wysokości pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek, może powstać nadpłata albo dopłata podatku.

Podpisanie zeznania PIT-37

Należy pamiętać o podpisaniu zeznania PIT-37. Bez podpisu jest ono nieważne.

Jeżeli składamy zeznanie wspólnie z małżonkiem, zeznanie podpisuje również małżonek, chyba że upoważnił nas do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. W takiej sytuacji wystarczy tylko nasz podpis, ale wówczas musimy pamiętać, że jest to równoznaczne ze złożeniem przez nas oświadczenia o upoważnieniu nas przez małżonka do złożenia tego wniosku w jego imieniu.

Zeznanie może być podpisane przez pełnomocnika. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania zeznania.

Termin złożenia zeznania PIT-37

Wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 mamy obowiązek złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ostatnim dniem na złożenie zeznania za 2011 rok jest 30 kwietnia 2012 roku.

Gdzie złożyć zeznanie PIT-37

Zeznanie PIT-37 składamy do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem — według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Jak składać zeznanie PIT-37

Zeznanie PIT-37 możemy:

• złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia,

• nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska), wówczas będziemy mieć pewność, że list z zeznaniem dotrze do urzędu skarbowego,

• wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy,

• wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym również w uproszczony sposób, tj. bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje decydującą o terminowości złożenia zeznania.

Na podstawie mf.gov.pl

reklama

Źródło:

INFOR
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama