reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2008 > Jak dokonać rocznego rozliczenia najmu opodatkowanego ryczałtem

Jak dokonać rocznego rozliczenia najmu opodatkowanego ryczałtem


Podatnicy, którzy w 2008 roku opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy, muszą do 2 lutego 2009 r. rozliczyć się z fiskusem z uzyskanych przychodów.

Zobacz poradnik: Roczne rozliczenie ryczałtu i karty podatkowej

Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałtach) wynika, że reguluje ona m.in. opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Warunkiem jest, aby umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli by był to tzw. prywatny najem. W takim przypadku przychodów tych nie łączy się już z przychodami opodatkowanymi według tzw. zasad ogólnych, czyli czy to według progresywnej skali PIT, czy też według stawki liniowej PIT. Równocześnie rozliczając przychody z najmu wolno nam dokonywać odliczeń, czyli korzystać z ulg podatkowych (nie dotyczy to jednak wszystkich ulg, w tym w szczególności ulgi na dzieci). Warunkiem jest to, by tych samych ulg nie odliczać po raz drugi od dochodów (przychodów) opodatkowanych według zasad ogólnych. Jeśli przychody z najmu są odpowiednio wysokie, warto z tej możliwości skorzystać i szybko się rozliczyć. W ten sposób znacznie szybciej możemy odzyskać nadpłacone kwoty. A w przypadku najmu rozliczenia możemy dokonać praktycznie już w pierwszym roboczym dniu stycznia. W tym przypadku łatwo ustalić wysokość przychodów do opodatkowania. Nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych podsumowań, jak np. w przypadku prowadzenia firmy, czy czekać na potrzebne informacje od pracodawcy.

Wypełnienie zeznania

Wypełnienie zeznania przebiega identycznie jak w przypadku PIT-28 dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Więcej uwagi poświęcić należy jedynie kwestii stosowania dwóch stawek podatku. Ale po kolei. Po pierwsze, potrzebny będzie nam druk zeznania rocznego (są już dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów). W przypadku najmu wypełnić trzeba dodatkowo załącznik PIT-28/A.

Niezależnie od omówionych załączników podatnik ryczałtu, który korzysta z odliczeń, powinien wraz z zeznaniem złożyć załączniki PIT-O (odliczenia inne niż mieszkaniowe) i PIT-D (odliczenia mieszkaniowe). Załącznikiem, który podatnik będzie być może musiał złożyć wraz z zeznaniem, jest formularz oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2/K). Formularz potrzebny jest do właściwego rozliczenia ulgi odsetkowej, z której korzystać mogą jednak jedynie osoby, które prawo do takiej ulgi nabyły przed jej likwidacją, czyli do końca 2006 roku. A także te osoby, które w ostatnich latach zostały pozbawione ulgi odsetkowej z uwagi zamiany kredytu w ramach jego refinansowania lub konsolidacji (zaciągnęły kredyty refinansowe lub konsolidacyjne, które posłużyły spłacie kredytu mieszkaniowego). Ten formularz składa się tylko raz, w pierwszym roku korzystania z kredytu.

W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem NIP konieczne może też być złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego (formularz NIP-1 lub NIP-3).

Formularz można będzie wkrótce pobrać w każdym urzędzie skarbowym. Już dziś można je natomiast ściągnąć ze stron internetowych Ministerstwa Finansów. To, czy zeznanie wypełnimy na takim internetowym czy też wydrukowanym w drukarni formularzu, nie ma żadnego znaczenia.

W przypadku gdy najem opodatkowany ryczałtem prowadzony jest przez małżonków (lub dotyczy wspólnej własności, a podatnicy nie zadeklarowali się, że będzie rozliczać go tylko jeden z małżonków), to roczne zeznanie PIT-28 składa każdy z małżonków oddzielnie. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości składania zeznania wspólnie.

Wypełnianie zeznania zaczynamy od podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Numer ten warto też od razu wpisać w pierwszej pozycji wszystkich wypełnianych wraz z zeznaniem załączników. Ułatwi to wypełnianie formularzy.

W części A (poz. 5) należy wpisać adres właściwego urzędu skarbowego. Ustawa o ryczałtach jako właściwy określa urząd skarbowy miejsca zamieszkania podatnika. Ustawa mówi wyraźnie o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, o czym warto pamiętać, bo pojęcia te nie są tożsame. Urzędem właściwym będzie zatem urząd skarbowy właściwy ze względu na to miejsce (adres), w którym podatnik stale przebywa, pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, bez konieczności sięgania do adresu stałego czy czasowego zameldowania. Nie ma tu zatem znaczenia miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości.

W kolejnym kroku wypełniamy część B zeznania, wpisując kolejno takie dane, jak: nazwisko, pierwsze imię oraz adres zamieszkania, a także datę urodzenia.

Trzeba tylko pamiętać, że wpisujemy rzeczywisty adres zamieszkania, a nie, jak często mylnie się robi, adres miejsca zameldowania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Dalej przyjrzymy się już tylko ważniejszym częściom zeznania.

Stawki ryczałtu

Wysokość ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Tę stawkę stosuje się do przychodów nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt znacznie rośnie, bo wynosi 20 proc. przychodów.

Przy czym w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu umowy najmu kwota przychodów objętych 8,5-proc. stawką ryczałtu (do 4 tys. euro) dotyczy łącznie obojga małżonków. Oznacza to, że w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu najmu, wyższą, 20-proc. stawkę podatku należy stosować, gdy łączna kwota przychodów z najmu osiągniętych przez małżonków przekroczy równowartość 4 tys. euro. Niezależnie zatem od tego, czy małżonkowie rozliczać będą najem indywidualnie (po połowie) czy w całości, opodatkuje je jeden z małżonków, to po przekroczeniu limitu 4 tys. euro zobowiązani będą opodatkować uzyskany przychód według stawki 20 proc.

Stanowiąca granicę pomiędzy stawkami kwota wyrażona w euro przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W celu ustalenia w walucie polskiej wysokości limitu przyjętego dla najmu należy 4000 euro pomnożyć przez kurs euro wynikający z tabeli NBP. Limit w 2008 roku wynosił 15 072 zł.

Do wykazania przychodów z najmu służy część C zeznania, pozycje 35 (przychód opodatkowany według stawki 8,5 proc.), pozycja 36 (przychód opodatkowany według stawki 20 proc.), pozycja 37 (przychód ogółem, czyli suma pozycji 35 i 36). Oczywiście jeżeli przychody nie przekroczyły 15 tys. zł, pozycja 36 pozostanie niewypełniona. Konieczne będzie także wypełnienie wiersza 4 (poz. 38-44), czyli podsumowania. Wcześniej przychody te powinny być wykazane w załączniku PIT-28/A.

W kolejnym kroku wypełniamy odpowiednie rubryki dotyczące udziału przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami w przychodach ogółem, czyli dwa ostatnie wiersze części C. zeznania (poz. 52-63). Wypełniamy oczywiście tylko te pozycje, które musimy z uwagi na uzyskane przychody.

Odliczenia od dochodu

Z uwagi na to, że również podatnicy płacący ryczałt od najmu mogą dokonywać takich samych odliczeń od przychodu, jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej, w części E zeznania należy obliczyć kwoty przysługujących odliczeń od przychodów. Z konstrukcji zeznania PIT-28 wynika, że:

• kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. (poz. 75 zeznania) to kwota z poz. 74 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 52 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 3 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 75 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 38 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 38, należy wpisać w poz. 75 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 38),

• kwota wydatków podlegających odliczeniu od przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. (poz. 76 zeznania) to kwota z poz. 74 (tj. odliczenia ogółem) pomnożona przez udział ustalony w poz. 53 (tj. udział przychodów opodatkowanych stawką 5,5 proc. w ogólnej kwocie przychodów); wyliczone w poz. 76 zeznania odliczenie nie może przekroczyć kwoty przychodu wykazanego w poz. 39 (jeżeli z wyliczenia wynika kwota wyższa niż wykazana w poz. 39, należy wpisać w poz. 76 kwotę równą kwocie wykazanej w poz. 39),

reklama

Autor:

Źródło:

GP
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama