reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2008 > Jak prawidłowo rozliczyć w rocznym zeznaniu dochody z praw autorskich

Jak prawidłowo rozliczyć w rocznym zeznaniu dochody z praw autorskich

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich - generalnie - określa się w wysokości 50 proc. przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe

 

Czy prawa autorskie zaliczę do majątkowych

Czy za przychód z praw majątkowych należy również uznać przychody uzyskane z praw autorskich?

Tak

Kwestię tę uregulowano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z jej przepisów wynika, że za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Podstawa prawna

l Art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy do rozliczeń służy tylko formularz PIT-37

Czy osoba, która uzyskała przychody z praw autorskich, może rozliczyć się jedynie na formularzu rocznego zeznania PIT-37?

Nie

Przychody z praw autorskich można rozliczyć na formularzu rocznego zeznania PIT-36 lub PIT-37. Wybór formularza zależy przede wszystkim od tego, jakie inne przychody (dochody) uzyskiwał podatnik. I tak w części D formularza PIT-37, w której należy uwzględnić dochody/straty ze źródeł przychodów, istniej wiersz 7. Przeznaczony jest dla przychodów z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. Natomiast w części C formularza PIT-37 znajduje się wiersz 4 dotyczący praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy.

Podstawa prawna

l Art. 18, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy właściwie obliczono 50-proc. koszty

Zatrudniłem się w nowej firmie. Przekazywano mi pensje i honoraria wynikające z praw autorskich. Czy słusznie 50-proc. koszty obliczono od przychodu zmniejszonego o składki?

Tak

Jak wynika z przepisów o PIT, podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. Oblicza się je od przychodu zmniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika - ze środków podatnika - składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Koszty uzyskania przychodów w określonej wyżej wysokości można jednak zastosować jedynie do części uzyskanego przychodu, który korzysta z praw autorskich lub z praw pokrewnych.

Podstawa prawna

l Art. 22 i 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przewidziano osobne rubryki w zeznaniu PIT

W ubiegłym roku po raz pierwszy uzyskałem przychody z praw autorskich. Czy w formularzu PIT-37 przewidziane są osobne rubryki dla uwzględnienia takich przychodów?

Tak

W części C formularza PIT-37 znajduje się wiersz 4 dotyczący praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy. Podatnicy wypełniają na podstawie imiennych informacji PIT-11. W kol. b należy wykazać sumę przychodów z praw majątkowych (poz. 70 informacji PIT-11). Za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Z kolei w kol. c należy wykazać koszty uzyskania przychodów (kwota kosztów uwzględniona przez płatnika wykazywana jest w poz. 71 informacji PIT-11). Natomiast w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c). W kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b). W kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów) (poz. 73 informacji PIT-11).

Podstawa prawna

l Art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy oddzielić pensje od praw autorskich

Czy pracodawca słusznie oddzielił w przesłanej mi informacji PIT-11 pensje od przychodów wynikających z praw autorskich?

Tak

Sporządzając PIT-11, czyli informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, pracodawca czyli płatnik, ma możliwość rozgraniczenia obu rodzajów wspomnianych przychodów. W poz. 36 wpisuje należności ze stosunku pracy, a w poz. 37 dotyczące ich pracownicze koszty uzyskania przychodów. Jak już wspomniano, w poz. 40 informacji PIT-11 pracodawca uwzględnia przychody, do których zastosowano koszty przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. W poz. 41 wpisuje kwotę kosztów uzyskania przychodów, czyli wynoszące 50 proc. koszty, obliczone od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Kwoty wpisane do informacji PIT-11 pracownik ma uwzględnić przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.

Podstawa prawna

l Art. 8 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

l Art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy mogę rozliczyć się na jednym formularzu

Czy przychody uzyskane w 2007 roku z praw autorskich mogę zsumować z zyskami osiągniętymi na giełdzie i rozliczyć na jednym formularzu podatkowym?

Nie

Jak już wyjaśniliśmy, przychody z praw autorskich można rozliczyć na formularzu rocznego zeznania PIT-36 lub PIT-37. Uzależnione jest to głównie od tego, jakie inne przychody (dochody) uzyskiwał podatnik.

Natomiast do rozliczenia podlegających opodatkowaniu zysków osiągniętych na giełdzie służy osobny formularz PIT-38. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, 19-procentowy podatek dochodowy pobierany jest od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających.

Podstawa prawna

l Art. 18, art. 30b, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy twórcy przysługują wyższe koszty

Czy przysługują wyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystaniaprzez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych?

Tak

Zgodnie z przepisami koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli jednak podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej podanej normy procentowej (50 proc.), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Podstawa prawna

l Art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy należy sumować kwoty wykazane w PIT-11

Czy wypełniając roczne zeznanie PIT-37, należy zsumować określone kwoty wykazane w informacji PIT-11 dotyczące przychodów z praw autorskich?

Tak

Kwestia ta dotyczy pracowników, którzy uzyskiwali w 2007 roku od swojego pracodawcy przychody, wobec których można było zastosować różne koszty uzyskania przychodów. Otóż osoby te były zatrudnione na umowę o pracę. Wypłacano im z tego tytułu miesięczne pensje, do których miały zastosowanie kwotowe pracownicze koszty uzyskania przychodów. W 2007 roku wynosiły one nie więcej niż 1302 zł, gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku pracy. Jednocześnie pracownicy ci wykonywali również dla swojego pracodawcy prace, dzięki którym uzyskiwali przychody korzystające z praw autorskich. Do tej części przychodów należało zastosować 50-proc. koszty. Oblicza się je od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Sporządzając PIT-11, czyli informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, pracodawca ma możliwość rozgraniczenia obu rodzajów wspomnianych przychodów. W poz. 36 wpisuje należności ze stosunku pracy, a w poz. 37 dotyczące ich pracownicze koszty uzyskania przychodów, czyli wspomniane 1302 zł. Z kolei w poz. 40 formularza PIT-11 pracodawca zamieszcza przychody, do których zastosowano koszty przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. W poz. 41 natomiast należało wpisać kwotę kosztów uzyskania przychodów, czyli wynoszące 50 proc. koszty, obliczone od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Kwoty wpisane do formularza PIT-11 pracownik ma uwzględnić przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli uzyskiwał tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy, to musi wypełnić zeznanie PIT-37. A konstrukcja tego ostatniego formularza jest inna niż druku PIT-11. W części C zeznania PIT-37 znajduje się wiersz 1, w którym należy uwzględnić m.in. należności ze stosunku pracy. Podatnicy wypełniają go na podstawie imiennych informacji PIT-11 sporządzonych przez płatników. W kol. b zeznania PIT-37 należy wykazać sumę kwot z poz. 36 i 40 informacji PIT-11. Z kolei w następnej w kol. c trzeba wpisać sumę przysługujących kosztów uzyskania przychodów z tego źródła. Kwota kosztów uwzględniona przez płatnika wykazywana jest w poz. 37 i 41 informacji PIT-11.

Podstawa prawna

l Art. 18, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

l Art. 8 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).


KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

reklama

Autor:

Źródło:

GP
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama
reklama

PIT 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama