Pity 2014

Strona główna » Archiwum z 2013 » Czy można skorzystać z ulgi na dziecko przy działalności opodatkowanej liniowo

Strona główna

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko przy działalności opodatkowanej liniowo

W 2013 r. wykonywałem działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Ponadto uzyskałem dochody z umowy o pracę. Od kilku lat wychowuję małoletnie dziecko. Czy mogę skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?

Źródło: Monitor Księgowego

Autor: Grzegorz Ziółkowski

Dodano: 2014-12-29

Tak. Czytelnik może odliczyć ulgę na dziecko w zeznaniu składanym za 2013 r. Odliczenia tej ulgi dokona w zeznaniu PIT-37, w którym rozliczyć powinien dochód ze stosunku pracy.

W przedstawionych okolicznościach Czytelnik za 2013 r. ma obowiązek złożyć dwa zeznania podatkowe:

• PIT-36L – w którym rozliczy dochód (stratę) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

• PIT-37 – w którym rozliczy dochód z umowy o pracę.

Ulgę z tytułu wychowania dziecka podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej (art. 27f ust. 1 updof). Podatek liniowy nie jest podatkiem obliczanym według skali podatkowej. Oznacza to, że podatnik nie może odliczyć ulgi na dziecko w zeznaniu rocznym PIT-36L.

Opodatkowany według skali podatkowej jest natomiast dochód z umowy o pracę. Dochód ten podlega rozliczeniu w zeznaniu PIT-37. Tym samym podatnik może odliczyć ulgę na dziecko od podatku rozliczanego w zeznaniu PIT-37. Sam fakt uzyskania przez podatnika dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego podatkiem liniowym nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej. 

Od rozliczenia dochodów osiągniętych w 2013 roku wysokość limitów odliczenia jest zróżnicowana w zależności od liczby dzieci.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonuje władzę, pełni funkcję, sprawuje opiekę lub utrzymuje dziecko limit wynosi:

- na 1 dziecko 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł)
W przypadku jednego dziecka warunkiem zastosowania odliczenia jest spełnienie kryterium dochodowości. Otóż podatnik posiadający jedno dziecko i:

- pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (z wyjątkiem osoby w stosunku do której orzeczono separację, lub którego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności) - może skorzystać z odliczenia, jeżeli roczne jego dochody łącznie z dochodami małżonka nie przekroczyły kwoty 112 000 zł,
- będący osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów ustawy - może skorzystać z odliczenia, jeżeli jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł,
- niepozostający w związku małżeńskim (przez cały rok podatkowy lub jego cześć) oraz niebędący osobą samotnie wychowującą dzieci w rozumieniu przepisów ustawy - może skorzystać z odliczenia, jeżeli jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 56 000 zł.

- na drugie dziecko - 92,67 zł (rocznie1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł)
- na trzecie dziecko - 139,01 zł (rocznie1 668,00 zł, dziennie 4,63 zł)
- na czwarte i każde kolejne dziecko - 185,34 zł (rocznie 2 224,08 zł, dziennie 6,18 zł)

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja sprawowana opieka, lub dziecko pozostaje na utrzymaniu podatnika, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odnośnie rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r. wzory PIT-36L i PIT-37 określa rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 8 listopada 2013 r. poz. 1303).

Formularze PIT obowiązujące w rozliczeniu za 2013 r. - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 i załączniki do nich

Ulga na dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Ulga z tytułu wychowywania dzieci

Ulga na dziecko od 2013 roku – nowe zasady odliczania

 

Źródło: Monitor Księgowego 

statystyki