Pity 2014

Strona główna » Archiwum z 2013 » Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Strona główna

Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

W rozliczeniu rocznym PIT za rok 2013 r. obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi na dziecko. Najwięcej na zmianach zyskają osoby, które posiadają trójkę lub więcej dzieci. W rozliczeniu rocznym PIT za 2013 r. ulgę na dziecko mogą jednak stracić niektóre osoby posiadające tylko jedno dziecko.

Źródło: INFOR

Dodano: 2014-12-10

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?


Ulga na dziecko przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik:

- wykonywał władzę rodzicielską,

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.


Kiedy można skorzystać z ulgi na dziecko?


W rozliczeniu rocznym za 2013 r. ulga na dziecko przysługuje na każde dziecko:

- małoletnie,

- bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

- do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty.


Ile można odliczyć od podatku?


W przypadku wychowywania dziecka przez pełny rok można odliczyć w rozliczeniu za 2013 r. kwotę 1112,04 zł na każde dziecko.

Ustawodawca wprowadził jednak mechanizm, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę.

Za każdy taki miesiąc kalendarzowy podatnik może odliczyć 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej – 92,67 zł (556,02 zł/6).

Odliczenie dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W 2013 r. istotnie zmieniły się zasady przyznawania ulgi prorodzinnej. Zmiany ustawy o PIT w zakresie ulgi na dzieci, stanowią odzwierciedlenie polityki prorodzinnej: skorzystają rodzice posiadający troje i więcej potomstwa. Zmianę jako niekorzystną odczują rodzice jedynaków. Dotychczasowe zasady nie zmienią się dla rodzin typu 2+2.

Rodzice z jednym dzieckiem, będą mogli odliczać po 1 112,04 zł rocznie. Ustawodawca wprowadził jednak graniczną kwotę zarobków, po przekroczeniu której ulga nie będzie należna.

Prezenty dla przedstawicieli handlowych kontrahenta - rozliczenie PIT i CIT

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

W przypadku, gdy dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców pozostających przez cały rok w związku małżeńskim, poziom dochodów uprawniający do ulgi wyniesie 112 000 zł dla obu rodziców łącznie. Po przekroczeniu tego progu, rodzice jednego dziecka nie będą mogli korzystać z ulgi. Taki sam próg obowiązuje podatników, którzy przez cały rok samotnie wychowują dziecko małoletnie (osoby nie będące w związku małżeńskim).

Próg uprawniający do ulgi został obniżony do 56 000 zł rocznie dla podatników, którzy nawet przez część roku kalendarzowego wychowywali dzieci poza związkiem małżeńskim.

Dwoje dzieci uprawnia do odliczenia łącznie kwoty 2 204,08 zł rocznie, trzecie dziecko pozwala na odliczenie kwoty 1.668,06 złotych w roku. Czwarta i każda następna pociecha ulży rodzicom o 2 224,08 zł w stosunku rocznym. Trzeba przy tym pamiętać, że rodziny wielodzietne nie zwiększą odliczeń za pierwszą dwójkę dzieci.


Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT za 2013 r.


Jaki formularz PIT wypełnić korzystając z ulgi?


Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na dziecko wypełnia formularz PIT/O. Składa go jako załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 lub PIT-37


Formularze PIT 2013. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


Ulga na dziecko w przypadku rozwodu?


Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga na dziecko przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga na dziecko przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi.


Kiedy nie można skorzystać z ulgi?


Ulga na dziecko przysługuje na dzieci do 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepodlegającej opodatkowaniu.

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- wstąpiło w związek małżeński.


Podstawa prawna:

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 31 marca 2010 Nr 51 poz. 307 ze zm.)

 

Źródło: INFOR 

statystyki