Pity 2014

Strona główna » Kontynuacja ulgi » Jak prawidłowo odliczyć ulgę odsetkową w zeznaniu rocznym PIT

Strona główna

Jak prawidłowo odliczyć ulgę odsetkową w zeznaniu rocznym PIT

Z ulgi odsetkowej mogą nadal korzystać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) mieszkaniowy. W ramach ulgi przysługuje prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek.

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl

Dodano: 2013-12-18

Podatnikom, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu lub pożyczki na zasadach określonych w art. 26b ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Pomimo uchylenia wymienionego przepisu, z omawianej ulgi można korzystać do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. (art. 9 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy z 16 listopada 2006 r., dokonanej 6 listopada 2008 r., rozszerzono zakres ulgi odsetkowej o możliwość odliczania odsetek od tzw. kredytów refinansowych i konsolidacyjnych, tj.:

- od kredytów zaciągniętych na spłatę kredytów (pożyczek) mieszkaniowych,

- od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego bądź kredytu zaciągniętego na spłatę takiego kredytu mieszkaniowego.

Przychody z innych źródeł w rozliczeniu rocznym PIT

Prawo skorzystania z ulgi przysługuje podatnikowi opodatkowanemu od całości swoich dochodów w Polsce, który realizuje własne potrzeby mieszkaniowe, a nie np. potrzeby swoich dzieci. Ulga nie przysługuje na zakup działki budowlanej czy na nabycie wieczystego prawa użytkowania gruntu. Ulga nie przysługuje również na wykończenie nowego mieszkania.

Ulga dotyczy kredytów udzielonych podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. Kredyt (pożyczka) musi być udzielony przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nie można więc skorzystać z ulgi, jeśli pożyczka została zaciągnięta od osoby prywatnej.

Z umowy kredytu (pożyczki) musi wynikać, że pożyczone środki są przeznaczone na inwestycję objętą ulgą. Podatnik nie skorzysta z ulgi, jeśli pożyczka jest zaciągnięta zgodnie z umową na cel nieobjęty ulgą, np. na zakup działki budowlanej, a faktycznie środki zostaną przeznaczone na cele objęte ulgą.

Odliczeniu podlegają jedynie odsetki naliczone za okres od 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia. Odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej podlegają odsetki, które:

- zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank lub kasę,

- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

- nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ulgę odsetkową można po raz pierwszy zastosować w rozliczeniu za rok, w którym zakończono inwestycję.

Ulga odsetkowa jest limitowana. W 2013 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczenia nie może przekroczyć 325 990 zł. Tylko odsetki od takiej wartości kredytu mogą być odliczone od dochodu.

Odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki. Odsetki te mogą być również odliczone za rok następujący po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W takim przypadku odliczeniu podlega różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik po raz pierwszy dokonał odliczenia.

Podatnik może odliczyć odsetki od kredytu (pożyczki), natomiast nie może odliczyć prowizji. Do zeznania rocznego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje odliczenia odsetek, podatnik powinien dołączyć oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia składają jedno oświadczenie PIT-2K, podając w nim dane identyfikacyjne obojga.

Formularze PIT 2013. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


WAŻNE!

Ulga dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonują, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź w proporcji wskazanej we wniosku od dochodu każdego z małżonków, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Podatnik ulgę odsetkową rozlicza w załączniku PIT/D.

Zapraszamy na forum o podatku PIT

Ksiegowosc.infor.pl 

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl 

statystyki