Pity 2014

Strona główna » Darowizny » Jak odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa

Strona główna

Jak odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa

Podatnik, który w ostatnim roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi.

Źródło: INFOR

Dodano: 2014-12-15

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddają bezpłatnie krew, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym.


Ulga dla honorowych krwiodawców


Przepisy ustawy o PIT dają podatnikowi, który oddał nieodpłatnie (honorowo) krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w zeznaniu PIT-28), poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi.

Warto pamiętać, że pomniejszając swój dochód (przychód), w związku z nieodpłatnym oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji niższa podstawa opodatkowania oznacza niższy podatek w rozliczeniu rocznym.


Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym PIT


Wysokość odliczenia


Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.


Ważne!
Stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr krwi i osocza dla celów podatkowych jest jednakowa i wynosi 130 zł.


Jednocześnie należy pamiętać, że ulga dla honorowych krwiodawców jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny, dlatego odliczenie podatkowe z tego tytułu (jak również z tytułu innych darowizn) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazywanego w zeznaniu. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6% dochodu (odpowiednio przychodu) podatnika jest niższa od wartości oddanej krwi (osocza), podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż właśnie tę kwotę – odpowiadającą 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu).


Rozliczenie PIT darowizn na cele kultu religijnego


Przykład: Maksymalny ekwiwalent za krew

Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni. Kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. W konsekwencji mężczyzna rocznie może oddać 6 razy krew, a kobieta 4. Ile więc może wynieść maksymalny ekwiwalent za krew?
Mężczyźni za oddaną krew będą mogli w zeznaniu PIT odliczyć od dochodu 351 zł (możliwość 6 donacji rocznie po 450 ml; 2,7 litra x 130 zł = 351 zł), a kobiety 234 zł (możliwość 4 donacji rocznie po 450 ml; 1,8 litra x 130 zł = 234 zł).
W przypadku osocza, gdzie w trakcie roku można go oddać nawet 15 litrów, odliczenie może nawet wynieść 2550 zł.


Jak dokonać odliczenia


Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.


Formularze PIT 2014. Jaki formularz wybrać do rozliczenia rocznego PIT?


Kto może oddać krew


Krew mogą oddać osoby spełniające poniższe warunki:

- osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów;

- osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;

- osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);

- osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami.


Ważne!
Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.


Zapraszamy na forum o podatku PIT


Podstawa prawna:

- Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b , ust. 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 31 marca 2010 Nr 51 poz. 307 ze zm.).

- Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U.Nr 263, poz. 2625 ze zm.).

 

Źródło: INFOR 

statystyki