| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > PIT > Archiwum > Archiwum z 2012 > Jak wypełnić zeznanie PIT-37?

Jak wypełnić zeznanie PIT-37?

Najczęściej składanym zeznaniem wykorzystywanym do rozliczenia rocznego jest PIT-37. Składają go m.in. osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, z działalności wykonywanej osobiście (np. umowa zlecenie), z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Jaki formularz PIT-37 składamy rozliczając się za 2012 r.

Do rozliczenia rocznego za 2012 r. obowiązuje formularz PIT-37 w wersji 18. Numer wersji można odczytać w prawym dolnym rogu formularza PIT-37.

Kto składa formularz PIT-37

Wypełniamy PIT-37, jeśli uzyskaliśmy przychody:

• wyłącznie w Polsce,

• za pośrednictwem płatnika,

• opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:

- ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,

- z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),

- ze stypendiów,

- z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),

- ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Preferencyjna forma opodatkowania w rozliczeniu rocznym PIT-37

Zeznanie roczne PIT-37 może być wykorzystane do preferencyjnego rozliczenia podatników. Chodzi o rozliczenie wspólne małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Małżonkowie muszą złożyć oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu (znajduje się na pierwszej stronie zeznania PIT-37).

Przeczytaj więcej o wspólnym rozliczeniu małżonków>>>>

Za osoby samotnie wychowujące dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu osób samotnie wychowujących dzieci>>>>

Ulgi w rozliczeniu rocznym PIT-37

W zeznaniu rocznym PIT-37 podatnik może odliczyć:

1) od dochodu:

• składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,

• ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym), Przeczytaj więcej o uldze rehabilitacyjnej>>>>

• dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

• darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa, Przeczytaj więcej o uldze z tytułu darowizny>>>>

• darowiznę na kościelną działalność charytatywno- opiekuńczą,

• ulgę na internet, Przeczytaj więcej o uldze na internet>>>>

• ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową); Przeczytaj więcej o uldze odsetkowej>>>>>

2) od podatku:

• składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,

• ulgę na dzieci, Więcej na temat ulgi na dziecko>>>>

• ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, Przeczytaj więcej o rozliczeniu dochodów zagranicznych>>>>

• ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo), Przeczytaj więcej o uldze z tytułu systematycznego oszczędzania>>>>

• ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O.

Sposób obliczenie podstawa opodatkowania w zeznaniu PIT-37

Przychody ze stosunku pracy opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazywane w PIT-37 pomniejszamy o tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zostały określone kwotowo.

W przypadku przychodów rozliczanych w PIT-37 z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20%, a z tytułu korzystania z praw autorskich – 50% przychodów.

W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów).

Po odjęciu od kwoty przychodów kosztów (tzw. pracowniczych lub określonych procentowo) uzyskamy kwotę dochodu.

Dochody (jeśli uzyskujemy je z różnych źródeł np. umowa o pracę  i umowa zlecenia) sumujemy i od sumy tych dochodów możemy odjąć przysługujące nam odliczenia. W ten sposób ustalamy podstawę opodatkowania, od której obliczamy podatek przy zastosowaniu stawki wynikającej ze skali podatkowej (18% i 32%). Obliczony podatek możemy pomniejszyć o przysługujące nam odliczenia (np. o kwotę ulgi na dzieci). Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego odejmujemy sumę zapłaconych zaliczek. W zależności od wysokości pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek, może powstać nadpłata albo dopłata podatku.

Podpisanie zeznania PIT-37

Należy pamiętać o podpisaniu zeznania PIT-37. Bez podpisu jest ono nieważne.

Jeżeli składamy zeznanie wspólnie z małżonkiem, zeznanie podpisuje również małżonek, chyba że upoważnił nas do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. W takiej sytuacji wystarczy tylko nasz podpis, ale wówczas musimy pamiętać, że jest to równoznaczne ze złożeniem przez nas oświadczenia o upoważnieniu nas przez małżonka do złożenia tego wniosku w jego imieniu.

Zeznanie może być podpisane przez pełnomocnika. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania zeznania.

Termin złożenia zeznania PIT-37

Wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 mamy obowiązek złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ostatnim dniem na złożenie zeznania za 2011 rok jest 30 kwietnia 2012 roku.

Gdzie złożyć zeznanie PIT-37

Zeznanie PIT-37 składamy do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem — według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Jak składać zeznanie PIT-37

Zeznanie PIT-37 możemy:

• złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia,

• nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska), wówczas będziemy mieć pewność, że list z zeznaniem dotrze do urzędu skarbowego,

• wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy,

• wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym również w uproszczony sposób, tj. bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje decydującą o terminowości złożenia zeznania.

Na podstawie mf.gov.pl

Narzędzia księgowego

POLECANE

PODATKI 2016

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »