Pity 2014

Strona główna » Archiwum z 2009 » Ulga prorodzinna a zagraniczne dochody dziecka

Strona główna

Ten serwis dotyczy rozliczania pitów za rok 2009. Jeśli chcesz rozliczyć aktualny pit za rok 2010 – kliknij tutaj

Ulga prorodzinna a zagraniczne dochody dziecka

Podatnik uważa, iż może odliczyć ulgę prorodzinną, ponieważ zarobione przez syna pieniądze w Polsce nie przekroczyły kwoty 3088 zł. Czy podatnik może odliczyć ulgę prorodzinną?

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl

Dodano: 2009-11-26

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 kwietnia 2009 r. (nr IPPB4/415-98/09-2/SP)

Stan faktyczny

Syn wnioskodawczyni jest studentem, który nie ukończył 25 lat.

W 2007 roku syn pracował w Szwajcarii. Zarobił pewną kwotę, pracował przez 2 tygodnie w Polsce i zarobił 500 zł. Taka sama sytuacja powtórzyła się w 2008 roku: syn wnioskodawczyni pracował w Szwajcarii i przez kilka dni w Polsce, gdzie zarobił 137 zł. Syn rozliczył się z urzędem skarbowym. Wnioskodawczyni zadzwoniła do urzędu skarbowego z pytaniem, czy jako matka i osoba pracująca - rozliczając się z urzędem skarbowym - może odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dzieci (chodzi o 1145,08 zł za 2007 r.) i czy może odliczyć tę ulgę za rok rozliczeniowy 2008. W odpowiedzi na to pytanie naczelnik urzędu Skarbowego odpowiedziała, że nie. Natomiast - dzwoniąc na nr tel. 0 801 055 055 - wnioskodawczyni otrzymała odpowiedź, ze może skorzystać z ulgi prorodzinnej, ponieważ syn nie zarobił w Polsce kwoty, która przekracza sumy 3088 zł. Wnioskodawczyni dowiedziała się również, iż za 2007 r. może złożyć korektę zeznania podatkowego, natomiast za 2008 r. może ulgę odliczyć.

Pytanie

Stanowisko podatnika

Wnioskodawczyni uważa, iż może odliczyć ulgę prorodzinną, ponieważ zarobione przez syna pieniądze w Polsce w roku 2007 ani w 2008 r. nie przekroczyły kwoty 3088 zł.

Stanowisko organu podatkowego

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27f u.p.d.o.f., od podatku dochodowego - obliczonego zgodnie z art. 27 cytowanej ustawy, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b - podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy.

2007 r.

Do osób, o których mowa w wyżej, powołanym art. 6 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. zalicza się:

• dzieci małoletnie;

• dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;

• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Na podstawie art. 27f ust. 1, w związku z powołanym art. 6 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., odliczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. w 2007 r. są to dochody w wysokości 3015 zł).

Należy zauważyć, iż warunek wynikający z treści art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. odnosi się wyłącznie do szkół prowadzonych na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, iż dotyczy wyłącznie przepisów polskich ustaw.

Przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, do których odwołują się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazują, że uczelnia to szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie. Natomiast studia wyższe to studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż skorzystanie z preferencji podatkowej uzależnione jest od pobierania przez dziecko nauki w szkole, o której mowa w polskich przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, a zatem na uczelni krajowej.

2008 r.

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) wprowadziła zmiany w zakresie określenia dzieci, których wychowywanie uprawnia do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zmianie uległa treść art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f., która ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., do osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, samotnie wychowujących w roku podatkowym zalicza się:

• dzieci małoletnie;

• dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

• dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujące w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o, której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Podkreślenia wymaga, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f u.p.d.o.f., uzależnione jest od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (tj. za 2007 r. dwukrotności kwoty 572 zł 54 gr, natomiast za 2008 r. - dwukrotność kwoty 586 zł 85 gr).

Z dalszych postanowień tego przepisu wynika, iż odliczenie kwoty, o której wyżej mowa, dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga (art. 27f ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy, w przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1.

Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców (w stosunku do których sąd orzekł rozwód lub separację), odliczenie przysługuje każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty wynikającej z pomnożenia liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145 zł 08 gr w 2007 r., a w 2008 r. - kwoty 1173 zł 70 gr (art. 27f ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 27f ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 w brzmieniu obowiązującym od 1 styczni 2008 r., odliczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujące w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o, której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej (tj. w 2008 roku są to dochody w wysokości 3088 zł 68 gr).

Z analizy stanu faktycznego wynika, że syn wnioskodawczyni jest studentem, który nie ukończył 25 lat. W 2007 r. syn pracował w Szwajcarii. Zarobił pewną kwotę, przez 2 tygodnie pracował w Polsce i zarobił 500 zł. Taka sama sytuacja powtórzyła się w 2008 r.: syn wnioskodawczyni pracował w Szwajcarii i przez kilka dni w Polsce, gdzie zarobił 137 zł. Syn rozliczył się z urzędem skarbowym. (...)

W związku z powyższym, należy uznać, że o ile wnioskodawczyni spełnia warunki ustawowe (tj. m. in. warunek wychowywania dziecka) przysługuje jej prawo do dokonania pomniejszenia, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwoty podatku dochodowego obliczonego według progresywnej skali podatkowej za 2007 r. o kwotę 1145 zł 08 gr, natomiast za 2008 rok o kwotę 1173 zł 70 gr.

Nadmienić należy, iż w celu odliczenia ulgi za 2007 rok, wnioskodawczyni winna sporządzić korektę zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w 2007 r. (...)

Tekst ten odnosi się do stanu faktycznego obowiązującego w 2009 roku. Jeśli szukasz aktualnych treści dotyczących stanu obowiązującego obecnie, kliknij tutaj – pit.infor.pl.

Ksiegowosc.infor.pl 

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl 

statystyki